Запис Детальніше

Psychological aspects of studying the phenomenon of faith

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Psychological aspects of studying the phenomenon of faith
 
Creator Alieksieieva, Y.A.
 
Subject віра
релігійна віра
нерелігійна віра
релігійність
віра в себе
віра в іншого
віра в людство
релігійні почуття
faith
religious faith
not religious belief
religious
faith in yourself
faith in others
faith in humanity
religious feelings
159.9.07:165.43
 
Description В статті презентовані погляди психологів на різні аспекти вивчення віри. Констатовано, що у сучасній науковій психологічній літературі ще не досягнуто узгодженого розуміння поняття віри, немає чіткої диференціації релігійної та нерелігійної віри. Розглянуто психологічні теорії, у яких феномен віри ототожнюється з конкретною релігією або релігійною вірою. Досліджено погляди вчених на взаємозв’язок між поняттями релігійна віра та релігійність. Встановлено, що релігійна віра лежить в основі релігійності – внутрішньої характеристики особистості. Виділено два типи релігійної орієнтації – зовнішню та внутрішню. Акцентовано, що релігійна віра сприяє збереженню психічного здоров’я та властива людям, які самоактуалізуються. Підкреслено, що для релігійної віри характерна психологічна сталість і вона є стійким утворенням. Встановлено, що віра особистості пов’язана із сенсом її життя, пронизаного надією, яка є стійкою спонукою віри. Проаналізовано особливості нерелігійної віри. Доведено, що нерелігійна віра - це особливий психічний стан, що виникає в досить невизначеній ситуації, в умовах дефіциту точної інформації про досяжність поставленої мети. Виділено види нерелігійної віри: віра в себе, віра в іншого, віра в людство. Проаналізовано відмінності між релігійною та нерелігійною вірою. Встановлено, що ці види віри диференціюються за предметом, формою сприйняття та соціальною спрямованістю. Проаналізовані визначення поняття віри. Виділено структурні компоненти віри: когнітивний (переконання, знання, установки); емоційний (почуття, емоції, переживання); ціннісно-смисловий (цінності та смисли), поведінковий (воля, дії). Зроблено висновок, що віра особистості становить основу її «Я». Одні вчені ототожнюють віру з релігією, інші виокремлюють релігійну і нерелігійну віру, а третті не диференціюють віру і розглядають цей феномен в цілому.
В статье представлены взгляды психологов на различные аспекты изучения веры. Констатировано, что в современной научной психологической литературе еще не достигнуто однозначного понимания понятия веры, нет четкой дифференциации религиозной и нерелигиозной веры. Рассмотрены психологические теории, в которых феномен веры отождествляется с конкретной религией или религиозной верой. Исследованы взгляды ученых на взаимосвязь между понятиями религиозная вера и религиозность. Установлено, что религиозная вера лежит в основе религиозности - внутренней характеристики личности. Выделены два типа религиозной ориентации - внешняя и внутренняя. Акцентировано, что религиозная вера способствует сохранению психического здоровья и присуща самоактуализирующимся людям. Подчеркнуто, что для религиозной веры характерна психологическая устойчивость и она является устойчивым образованием. Установлено, что вера личности связана с содержанием его жизни, пронизанного надеждой, которая является устойчивой побуждением веры. Проанализированы особенности нерелигиозной веры. Доказано, что нерелигиозная вера - это особое психическое состояние, возникающее в весьма неопределенной ситуации, в условиях дефицита точной информации о достижимости поставленной цели. Выделены виды нерелигиозной веры: вера в себя, вера в другого, вера в человечество. Проанализированы различия между религиозной и нерелигиозной верой. Установлено, что эти виды веры дифференцируются по предмету, форме восприятия и социальной направленности. Проанализированы определение понятия веры. Выделены структурные компоненты веры: когнитивный (убеждения, знания, установки, представления); эмоциональный (чувства, эмоции переживания); ценностно-смысловой (ценности и смыслы); поведенческий (воля, действия). Сделан вывод, что вера личности составляет основу ее «Я». Одни ученые отождествляют веру с религией, другие выделяют религиозную и нерелигиозную веру, а третьи не дифференцирует веру и рассматривают этот феномен в целом.
The article presents the views of psychologists on the various aspects of the study of faith. It was stated that in the modern scientific psychological literature has not been yet reached a clear understanding of the concept of faith, there is no clear differentiation of the religious and non-religious belief. The psychological theories in which the phenomenon of faith is identified with a particular religion or religious belief were seen. It was investigated the views of scholars on the relationship between the concepts of religious belief and religion. It was found that religious faith is the basis of religion - the internal characteristics of the individual. Two types of religious orientation - external and internal were found. It was found that the religious belief contributes to the preservation of mental health and is inherent to the self-actualizing people. It was emphasized that for the religious faith it is characteristic the psychological stability and it is a stable formation. It was found that the belief of the person is associated with the content of his life, penetrated the hope that is a stable motivation of faith. The features of a non-religious belief were analysed. It is proved that non-religious belief - a special mental state that arises in a very uncertain situation, in the conditions of the shortage of accurate information about the achievement of the goal. The types of the non -religious faith were allocated: faith in yourself, faith in others, faith in humanity. The differences between religious and non-religious belief was seen. It was found that these types of faith are differentiated on the subject of faith, the form of perception and social orientation. The definition of faith was analysed. The structural components of faith: cognitive (beliefs, knowledge, attitudes, views) emotional (feelings, emotions, feelings); the value and meaning of faith (the values and meanings); behavioral (will, action ) were found. It is concluded that faith of the individual is the basis of its "I". Some scholars identify faith with religion, others separate the religious and non-religious faith, while others do not differentiate faith and regard this phenomenon as a whole.
 
Date 2016-06-06T08:11:02Z
2016-06-06T08:11:02Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Alieksieieva, Y. A. Psychological aspects of studying the phenomenon of faith / Y. A. Alieksieieva // Проблеми сучасної психології : Зб. наук. праці Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології імені Г. С. Костюка. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 27. – С. 20-34.
2227-6246
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10255
 
Language en
 
Publisher Аксіома