Запис Детальніше

Reforms of the doctoral education in republic of Moldova: issues and outlook

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Reforms of the doctoral education in republic of Moldova: issues and outlook
 
Creator Armașu-canțîr, Ludmila
 
Subject educational system
Republic of Moldova
scientific integration
система освіти
Республіка Молдова
співпраця наукова
система образования
Республика Молдова
сотрудничество научное
 
Description In this article, I will be talking about reforms in the educational system in Republic of Moldova, in comparison with the european standards. It is an invitation to dialogue, but also to cooperation, aiming the creation of Consortia, partnerships, starting with the already formed experience of the Pedagogical State University” Ion Creanga” from Chisinau with some well known institutions from Europe and Canada. I will be approaching a rank of factors that generated these reforms, including the demanding raised by the new phase that the teaching, education and science of Republic of Moldova are going through, in order to refresh the current scientific movement, to make it more modern, to structure it, but also, the positive impact of the international colaborations for the european scientific integration.
У статті говориться про реформи в системі освіти в Республіці Молдова, в процесі приравнения до європейських стандартів. Це запрошення до діалогу, але і до співпраці в цілях створення консорціумів, партнерств, починаючи з досвіду Кишинівського державного педагогічного університету імені, що мається, Іон Крянгэ з деякими престижними установами Європи і Канади. Розглядаються ряд чинників, які привели до цих реформ, у тому числі вимог, що ведуть до нового етапу до якого йде виховання, освіта і наука в Молдові, але і в сусідніх країнах, необхідних для модернізації, реструктуризації, відродженні сучасного наукового руху, але і позитивного впливу міжнародної співпраці на наукову європейську інтеграцію.
В статье говорится о реформах в системе образования в Республике Молдова, в процессе приравнения к европейским стандартам. Это приглашение к диалогу, но и к сотрудничеству в целях создания консорциумов, партнерств, начиная с имеющегося опыта Кишиневского государственного педагогического университета имени Ион Крянгэ с некоторыми престижными учреждениями Европы и Канады. Рассматриваются ряд факторов, которые привели к этим реформам, в том числе требований, ведущих к новому этапу к которому идет воспитание, образование и наука в Молдове, но и в соседних странах, необходимых для модернизации, реструктуризации, возрождении современного научного движения, но и положительного влияния международного сотрудничества на научную европейскую интеграцию.
 
Date 2016-10-31T12:14:31Z
2016-10-31T12:14:31Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Armașu-canțîr Ludmila Reforms of the doctoral education in republic of Moldova: issues and outlook / Ludmila Armașu-canțîr // Європейські педагогічні студії / Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи ; ред. кол. В. П. Андрущенко (голова) [та ін.]. – Вип. 5-6. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – С. 89-94
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11637
 
Language en
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова