Запис Детальніше

Social workers managing training for social entrepreneurship

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Social workers managing training for social entrepreneurship
Підготовка менеджерів соціальної роботи до соціального підприємництва
 
Creator Artemenko, Inna
 
Subject social entrepreneurship
social workers managing training
соціальне підприємництво
менеджери соціальної роботи.
37.013.42.373.037
 
Description 1. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації: Навч. метод. комплекс / Авт.-упор. : О.В.Безпалько [та ін.]. – К. : Фенікс, 2007. – 528 с.
2. Капська А.Й. Соціальна робота : навч. посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.
3. Капська А.Й. Соціально-педагогічна діяльність як умова соціалізації особистості / А.Й.Капська // Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю: навч.-метод. посіб. – К. : УДЦССМ, 2001. – 220 с.
4. Капська А.Й. Технології соціально- педагогічної роботи / Капська А.Й. – К., 2000. – 372 с.
5. Карпенко О.Г. Вступ до спеціальності «Соціальна робота»: [навчально-методичний посібник] / О.Г.Карпенко. − К. : «Слово», 2011. – 248 с.
6. Карпенко О.Г. Соціальний працівник: деякі аспекти професійної підготовки / О.Г.Карпенко. – К. : Держ.ін- т розвитку сім’ї та молоді, 2007. – 144 с.
7. Комарова Н.М. Методичні рекомендації для соціальних працівників, державних службовців щодо розвитку сімейних форм виховання / Н.М.Комарова, І.В.Пєша. − К. : Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2006. - 92 с.
8. Комунікативна професійна компетентність як умова взаємодії соціального працівника з клієнтом / [А.Й. Капська., Л.В.Волинська, О.Г.Карпенко, В.С.Филипчук] ; за ред.А.Й. Капської. – К. : ДЦСМ, 2003. – 87 с.
9. Петько Л.В. Підготовка нового педагога-економіста – виклик сучасній педагогічній університетській освіті (на прикладі створення нових навчальних програм з іноземної мови за фахом зі спеціальності 6.030601 «Менеджмент (управління персоналом)» / Л.В.Петько // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 27. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – С. 95–101.
URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7832
10. Петько С.М. Глобалізація як основа світових інтеграційних процесів / С.М.Петько // Экономика. Финансы. Право: інформаційно-аналітичний журнал ; засн. Аудиторська фірма «Аналітик», Академія муніципального управління ; гол.ред. В.К.Присяжнюк. – К., 2013. – № 11/1. – С. 22–24.
11. Петько С.М. Теорія посередництва на світовому ринку фінансових послуг / С.М.Петько // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Вип. 8. – Частина 7. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 33–37.
12. Петько Л.В. Иноязычное обучение будущих менеджеров образовательной сферы в условиях университетской подготовки // Инновации в образовании : научно- методический журнал / учред. Современная гуманитарная академия ; гл. ред. И.В.Сыромятников. – М. : Современная гуманитарная академия, 2013. – № 12. – С. 36– 45. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7868
13. Кузьмінський В.О. Управління неприбутковою організацією / В.О.Кузьмінський. – К. : Логос, 2006. – 170 с.
14. Вольнова Л.М. Соціальна психологія: формування компетентності майбутнього фахівця : навч. посібник для студ. спец. «Соціальна робота» / Л.М.Вольнова. – К. : Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2011.
The problem of training manager in social work for social entrepreneurship is presented. The author reveals the contents of the social entrepreneurship and stresses on need in training social manager in social work as knowledge, skills and personal qualities. Curriculum of social entrepreneurship school for the 2015/2016 academic year is given.
У статті розглядається проблема підготовки менеджера соціальної роботи до соціального підприємництва. Автор розкриває зміст соціального підприємництва. Проведений аналіз дозволив виокремити необхідні для соціального підприємництва менеджеру соціальної роботи знання, уміння і особистісні якості. У статті також наведено план-сітку роботи школи соціального підприємництвa на 2015−2016 рр.
 
Date 2016-11-25T12:26:19Z
2016-11-25T12:26:19Z
2016
 
Type Article
 
Identifier Artemenko I.E. Social workers managing training for social entrepreneurship / I.E. Artemenko // Science and рractice: Collection of scientific articles. – Thorpe Bowker. Melbourne, Australia, 2016. – P. 240-242.
978-0-9942661-3-2
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11883
 
Language uk
 
Relation Педагогіка;
 
Publisher Thorpe Bowker. Melbourne, Australia