Запис Детальніше

"Challenges of Postcolonialism : Philosophy, Religion, Education" : Materials of the 4th International Scientific and Practical Conference (Kyiv, May 24-25, 2018) = «Виклики постколоніалізму : філософія, релігія, освіта» : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24 – 25 травня 2018 року)

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title "Challenges of Postcolonialism : Philosophy, Religion, Education" : Materials of the 4th International Scientific and Practical Conference (Kyiv, May 24-25, 2018) = «Виклики постколоніалізму : філософія, релігія, освіта» : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24 – 25 травня 2018 року)
«Виклики постколоніалізму : філософія, релігія, освіта» : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24 – 25 травня 2018 року)
 
Subject 316.323.83: [1+2+37.0] (082)
 
Description For contemporary domestic and foreign discourse in the field of philosophy,
history, religion, education, and others, there is an urgent appeal to the problem of
dismantling specific post-colonial (post-totalitarian) ideological ideas and types of
thinking, in particular the specificities of homo soveticus anthropological phenomena, the
study of the role of religion and education in overcoming the challenges of postcolonialism
and post-totalitarianism, etc.
The organizers of the conference are intended to carry out a professional discussion
of the problem of post-colonialism among representatives of socio-humanitarian
disciplines. It is planned to consider Ukrainian and international experience in
overcoming postcolonial syndrome.
For researchers, lecturers, doctoral students, graduate students and students.
Для сучасного вітчизняного та закордонного дискурсу у галузі філософії,
історії, релігієзнавства, освіти та інших є актуальним звернення до проблеми
демонтажу специфічних постколоніальних (посттоталітарних) світоглядних
настанов та типів мислення, зокрема специфіки антропологічних феноменів homo
soveticus, дослідження ролі релігії та освіти у подоланні викликів постколоніалізму
та посттоталітаризму тощо.
Організатори конференції мають на меті здійснити фахове обговорення
проблеми постколоніалізму у колі представників соціогуманітарних дисциплін.
Планується розглянути український та міжнародний досвід у подоланні
постколоніального синдрому.
Для дослідників, викладачів, докторантів, аспірантів та студентів.
 
Date 2018-06-18T09:07:28Z
2018-06-18T09:07:28Z
2018
 
Type Other
 
Identifier "Challenges of Postcolonialism : Philosophy, Religion, Education" : Materials of the 4th International Scientific and Practical Conference (Kyiv, May 24-25, 2018). – Kyiv : Publishing House of NPU Dragomanov, 2018. – 59 p. = «Виклики постколоніалізму : філософія, релігія, освіта» : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24 – 25 травня 2018 року). – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 59 с.
978-966-931-158-0
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19580
 
Publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова