Запис Детальніше

Прояви сутнісних сил життєвої стійкості людини

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Прояви сутнісних сил життєвої стійкості людини
Manifestations of essential forces of human life stability
 
Creator Довгань, А. О.
Гнасевич, Н. В.
 
Subject сутнісні сили людини
життєва стійкість
соціальна активність
соціальний оптимізм
реальність повсякдення
essential human forces
life stability
social activity
social optimism
reality of everyday life
1:572 (477)
 
Description У статті досліджуються прояви сутнісних сил життєвої стійкості людини в
умовах реальності повсякдення. Авторська увага зосереджена на концептуальному
представлені категорій «сутнісні сили людини», «соціальний оптимізм» з огляду на
трансформаційні зміни сучасного довкілля. Дослідження спрямоване на розкриття
проблеми життєвої стійкості людини з позицій філософської антропології, соціальної філософії із застосуванням методів проблемного та рефлексивного аналізу. Змістові характеристики життєвої стійкості людини визначаються сучасними траєкторіями індивідуального й колективного життя, окреслюючи нові можливості соціального розвитку, світу повсякдення.
The article examines the manifestations of the essential forces of human vitality in the reality of everyday life. The author's attention is focused on conceptual categories represented by "essential human forces", "social optimism" in view of the transformational changes in the contemporary environment. The research is aimed at revealing the problem of human vitality from the standpoint of philosophical anthropology, social philosophy using the methods of reflexive and problem analysis. The semantic characteristics of human vitality are determined by modern trajectories of individual and collective life, outlining the new possibilities of social development and the world of everyday life.
 
Date 2019-07-16T13:54:12Z
2019-07-16T13:54:12Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Довгань, А. О. Прояви сутнісних сил життєвої стійкості людини / А. О. Довгань, Н. В. Гнасевич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наук. праць]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 39 (52). – С. 57-63.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25115
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова