Запис Детальніше

Зелена енергетика на основі горизонтальних зв'язків - модель відкритого суспільства Дж. Ріфкіна

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Зелена енергетика на основі горизонтальних зв'язків - модель відкритого суспільства Дж. Ріфкіна
Green energy on the basis of horizontal ties - the concept of an open society by Dzh. Rifkin
 
Creator Ніколенко, Г. С.
 
Subject зелена енергетика
третя промислова революція
енергія
технологічний прогрес
екологія
green energy
the third industrial revolution
energy
technological progress
ecology
316.324.8:620.92
 
Description Стаття присвячена ідеям суспільства третьої промислової революції —
концепції Дж.Ріфкіна. Сучасний світ зробив величезний стрибок завдяки економічному зростанню людства за останні два століття. Наукові відкриття дозволили поєднати технологічну революцію з інформаційною, енергетичною, соціальною. Але перші НТР спираються на масштабне використання ресурсів планети, які є вичерпними, а тому перед людством постають нові виклики. Серед них збереження екології, перехід промисловості з використання викопних джерел на джерела відновлюваної енергетики, побудова людських спільнот на горизонтальних зв'язках за допомогою мережі Інтернет, формування нового типу суспільної свідомості — такі трансформації бачить Дж.Ріфкін в сучасних умовах і на їх основі пропонує практичну модель нового суспільства.
The article is devoted to the ideas of the Third Industrial Revolution
Society - the concept of Dzh.Riffin. The modern world has made a huge jump due to the economic growth of humanity over the past two centuries. Scientific discoveries made it possible to combine technological revolution with informational, energy, social. But the first R & D relies on the large-scale use of the resources of the planet, which are exhaustive, and therefore facing new challenges to mankind. Among them are preservation of ecology, the transition of industry from the use of fossil sources to sources of renewable energy, the construction of human communities on horizontal links through the Internet, the formation of a new type of social consciousness - such transformations sees Dzh.Riffin in modern conditions and on their basis offers practical model of a new society.
 
Date 2019-07-17T10:17:28Z
2019-07-17T10:17:28Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Ніколенко, Г. С. Зелена енергетика на основі горизонтальних зв'язків - модель відкритого суспільства Дж. Ріфкіна / Г. С. Ніколенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наук. праць]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 39 (52). – С. 63-72.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25116
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова