Запис Детальніше

Позанавчальні правові практики у підготовці майбутнього суб’єкта освітянського законотворення

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Позанавчальні правові практики у підготовці майбутнього суб’єкта освітянського законотворення
Extracurricular legal practices in the preparation of the future subject of educational lawmaking
 
Creator Сімакова, Н. М.
 
Subject людина
освіта
культура
закон
законотворення
практика
man
education
culture
law
lawmaking
practice
371.398
 
Description Характеризуючи проблему підготовки майбутнього суб’єкта законотворення в
галузі освіти, фахівці констатують, що серйозним недоліком сучасної практики
формування правових знань майбутніх фахівців є недооцінка позанавчальних практик - таких організаційних форм, як правові олімпіади, конкурси, ділові ігри, диспути на правову, моральну тематику, лекторії тощо. Отримання правових знань, яке традиційно здійснюється під час навчальної діяльності повинно мати своє продовження у позанавчальній роботі, яка, за правило, здійснюється у двох напрямах: а) розширення та поглиблення одержаних правових знань; б) організація спеціальних виховних заходів, присвячених ознайомленню вихованця з тими положеннями права, які виходять за межі навчальної практики. Саме позанавчальні практики вводять вихованця у практичний досвід законотворення, наближають їх до реальності. Зупинимось на цьому більш детально.
Describing the problem of preparing the future subject of legislation
in the field of education, experts state that a serious lack of modern practice in the development of legal knowledge of future specialists is the underestimation of extracurricular practices, such as contests, business games, disputes on legal, moral topics, lectures and the like. Obtaining
legal knowledge that is traditionally carried out in the course of educational activity should
have its continuation in extracurricular work, which, as a rule, is carried out in two directions:
a) expansion and deepening of the obtained legal knowledge; b) the organization of special educational events dedicated to familiarizing the student with those provisions of law that go beyond the limits of educational practice. It is the extracurricular practices that introduce the student to the practical experience of lawmaking, bring them closer to reality. Let us dwell on this in more detail.
 
Date 2019-07-17T10:38:25Z
2019-07-17T10:38:25Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Сімакова, Н. М. Позанавчальні правові практики у підготовці майбутнього суб’єкта освітянського законотворення / Н. М. Сімакова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наук. праць]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 39 (52). – С. 73-79.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25117
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова