Запис Детальніше

Співвідношення світоглядів у філософії мови

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Співвідношення світоглядів у філософії мови
The correlation of worldviews in the philosophy of language
 
Creator Рубський, В. М.
 
Subject світогляд
дискусія
аналітична філософія
філософія мови
релігія
логіка
аксіологія
worldview
discussion
analytical philosophy
philosophy of language
religion
logic
axiology
140.8
 
Description У статті представлено огляд та аналіз філософських шляхів співвідношення
світоглядів. Виділяються аналітичний та аксіологічний принципи аналізу світогляду. Висвітлено особливості дискусії світоглядів у ключі логіки й епістемології. Відображено проблему мови як місця зустрічі двох світоглядів, що властиво для кожної дискусії, що торкається аксіом свідомості. Обґрунтовується важливість екзистенціального виміру цієї зустрічі. Досліджено розуміння важливості екзистенціального і мовного виміру проблеми світогляду особистості, що знаходить своє граничне значення на етапі кризи світоглядної ідентифікації, з чим пов'язаний перехід від метафізики до постметафізики в філософії, богослов'ї і культурі. Доведено, що наявність спільного філософського поля
для зіставлення світоглядів є умовою конструктивних світоглядних дискусій і
перешкодою ескалації відчуження між представниками різних світоглядів.
The article presents an overview and analysis of philosophical ways of correlation of worldviews. Analytical and axiological principles of worldview analysis are distinguished. The features of the discussion of worldviews in the key of logic and epistemology are highlighted. It is reflects the problem of language as a meeting place for two worldviews, which is characteristic of every discussion affecting the axioms of consciousness. The importance of the existential dimension of
this meeting is substantiated. The understanding of the importance of the existential and
linguistic measurement of the problem of a person’s worldview is researched, which acquires
its ultimate importance at the stage of crisis of ideological identification, which is associated
with the transition from metaphysics to post-metaphysics in philosophy, theology and culture. It is proved that the presence of a common philosophical field for comparing worldviews is a condition for constructive ideological discussions and an obstacle to the escalation of alienation between representatives of various worldviews.
 
Date 2019-07-17T10:42:49Z
2019-07-17T10:42:49Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Рубський, В. М. Співвідношення світоглядів у філософії мови / В. М. Рубський // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наук. праць]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 39 (52). – С. 95-101.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25120
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова