Запис Детальніше

Засоби масової інформації як інструмент та механізм розвитку інформаційного суспільства

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Засоби масової інформації як інструмент та механізм розвитку інформаційного суспільства
Mass media as an instrument and mechanism for the development of the information society
 
Creator Захаренко, К.
 
Subject інформаційне суспільство
електронна демократія
інформаційна безпека
information society
e-democracy
information security
316.3
 
Description Засоби масової інформації є головними носіями і поширювачами інформації у
суспільстві. Їх соціальна роль і значення – неоціненні. Вони можуть не тільки сприяти зміцненню інформаційної безпеки, але й спричинювати її занепад. Звертаючи на це увагу,
чимало сучасних дослідників пропонують різні засоби обмеження впливу ЗМІ на людину і суспільні процеси. Тим не менше важливими рисами сучасного інформаційного суспільства є його здатність виробляти необхідну для життєдіяльності громадян інформацію та її доступність для всіх членів соціуму. Одночасно таке суспільство розвивається на засадах використання інформаційних технологій, формування електронної демократії, проведення електронних референдумів тощо. Це сприяє посиленню демократичних процесів у державі, зокрема участі громадськості в прийнятті державних рішень і здійсненні впливу на творення державної політики. Винесення інститутів представницької демократії у кібер-простір відбувається під пильним наглядом громадськості та ЗМІ.
Mass media are the main carriers and distributors of information in
society. Their social role and meaning are invaluable. They can not only help to strengthen information security, but also cause its decline. Turning to this attention, many modern researchers offer various means of limiting the influence of the media on man and social processes. Nevertheless, the important features of the modern information society are its ability to produce information necessary for the vital activity of citizens and its accessibility to all members of society. At the same time, such a society develops on the basis of the use of information technologies, the formation of e-democracy, the conduct of electronic referendums, and the like. It contributes to the strengthening of democratic processes in the state, in particular the participation of the public in the decision-making of the state and the exercise of influence on the establishment of a state policy. The passing of institutes of representative
democracy into the cyber space takes place under close observation by the public and the media.
 
Date 2019-07-17T10:41:03Z
2019-07-17T10:41:03Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Захаренко, К. Засоби масової інформації як інструмент та механізм розвитку інформаційного суспільства / К. Захаренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наук. праць]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 39 (52). – С. 79-87.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25118
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова