Запис Детальніше

Основні ознаки інноваційності освіти

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Основні ознаки інноваційності освіти
The main signs of innovation education
 
Creator Лукашук, М. А.
 
Subject людина
освіта
інновації в освіті
ознаки інноваційності
man
education
innovations in education
signs of innovation
340.15
 
Description На думку абсолютної більшості дослідників та експертів в галузі освітніх
інновацій, основними показниками (модусами, ознаками) інноваційного розвитку освіти є креативність, творчість, ініціативність, самостійність у виборі освітньої траєкторії, новизна запропонованих підходів тощо. Характерно, що ці модуси знаходяться у взаємній залежності та взаємодії. На жаль, цей аспект освітньої теорії досліджено ще не достатньо повно. Означені модуси розглядаються здебільшого як поряд покладені; між тим, сенс інновацій розкривається не як їх проста арифметична сума, а як органічна взаємодія та взаємне доповнення.
According to the absolute majority of researchers and experts in the field of educational innovations, the main indicators (mods, signs) of innovative development of education are creativity, initiative, independence in choosing an educational trajectory, novelty of the proposed approaches, and the like. It is characteristic that these modes are interdependent and interact. Unfortunately, this aspect of educational theory has not been fully investigated. Mentioned modus are considered mainly as a set; Meanwhile, the meaning of innovation is revealed not as their simple arithmetic sum, but as an organic interaction and mutual addition.
 
Date 2019-07-17T10:41:51Z
2019-07-17T10:41:51Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Лукашук, М. А. Основні ознаки інноваційності освіти / М. А. Лукашук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наук. праць]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 39 (52). – С. 87-94.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25119
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова