Запис Детальніше

Інформаційна війна як засіб тероризму

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Інформаційна війна як засіб тероризму
Information War as a Means of Terrorism
 
Creator Бондар, Т. І.
 
Subject насилля
терористичний акт
маніпуляція
софістика
інтелектуальні технології
мова
номінація
метафора
violence
terrorist act
manipulation
sophistry
intellectual technologies
language
nomination
metaphor
101:316.776.23
 
Description Тероризм - це форма соціального насилля. Сьогодні він являє собою одну з
найбільш реальних загроз безпеки особистості, суспільства й держави. Проблема
витоків та проявів тероризму, засобів здійснення терористичної діяльності на
сучасному етапі розвитку суспільства - одна з найважливіших. Прийнята сьогодні
модель принципово відкритого суспільства сприяє значному збільшенню обсягу
інформаційних потоків. Міждержавні, ідеологічні, політичні конфлікти протікають в
інформаційному полі як боротьба за вплив на масову свідомість. Виникнення єдиного світового інформаційного простору дозволило перетворити його в поле протиборства інформаційних потоків та використання інформаційно-психологічної війни як засобу терористичної діяльності.
Terrorism is a form of social violence. Today, it represents one of the most realistic threats to the security of personality, society and the state. The problem of the origins and manifestations of terrorism, the means of terrorist activity at the present stage of development of society - one of the most important. Today's accepted model of a fundamentally open society contributes to a significant increase in the volume of information flows. Interstate, ideological, and political conflicts take
place in the information field as a struggle for influence on the mass consciousness. The emergence of a single world information space made it possible to turn it into a field of confrontation of information flows and the use of information and psychological warfare as a means of terrorist activity.
 
Date 2019-07-17T10:43:36Z
2019-07-17T10:43:36Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Бондар, Т. І. Інформаційна війна як засіб тероризму / Т. І. Бондар // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наук. праць]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 39 (52). – С. 102-110.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25121
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова