Запис Детальніше

Комунікативний чинник аксіології освіти як духовний феномен і праксеологічний інструментарій подолання посттравматичного стресу (ПТС) в умовах війни

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Комунікативний чинник аксіології освіти як духовний феномен і праксеологічний інструментарій подолання посттравматичного стресу (ПТС) в умовах війни
The Communication Component of Education Axiology as a Spiritual Phenomenon and Praxeological Tool in Posttraumatic Stress Overcoming in the War Conditions
 
Creator Хрипко, С. А.
 
Subject аксіологія освіти
духовність
освітянин
фахівець
цінності
комунікація
практика
стрес
посттравматичний стрес
pedagogical conditions
spirituality
axiology of education
teacher
professional
value
communication
practice
stress
posttraumatic stress
37.013:[616-011.3-021.68:159.9]:17.022
 
Description Проблемною метою даної роботи є комплексне дослідження ціннісних акцентів
комунікативної складової феномену освіти як основи побудови сучасних комунікативних технологій та виявлення визначальних факторів інтенсифікації процесу комунікації задля мінімізації та реального подолання посттравматичного стресу, викликаного умовами війни. Загальною метою даної роботи є прагнення репрезентації ціннісного зрізу освітньо-філософської рефлексії задля реальної актуалізації проблеми вдосконалення, плекання, оновлення і шанування вартостей, власне, українських.
The problematic aim of the article is a value accents complex research of
communication component in education phenomenon which is a base of modern communication technologies construction and the main factors of communication process intensification revealing for the real reducing and overcoming of posttraumatic stress caused by the war conditions. The general aim of the paper is a wish to represent a value cross-section of education and philosophic reflection for the real problem realization of improvement, renewal and value respect, in particular Ukrainian ones.
 
Date 2019-07-17T10:44:50Z
2019-07-17T10:44:50Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Хрипко, С. А. Комунікативний чинник аксіології освіти як духовний феномен і праксеологічний інструментарій подолання посттравматичного стресу (ПТС) в умовах війни / С. А. Хрипко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наук. праць]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 39 (52). – С. 111-122.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25122
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова