Запис Детальніше

Нова економічна ідеологія як стратегічний вектор України

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Нова економічна ідеологія як стратегічний вектор України
New economic ideology as a strategic vector for Ukraine
 
Creator Глушко, Т. П.
 
Subject економічна ідеологія
стратегія
еліта
глобалізація
економічний націоналізм
економіка уваги
Індустрія 4.0
economic ideology
strategy
elite
globalization
economic nationalism
economy of attention
Industry 4.0
330:304.444
 
Description У статті аналізується сучасна економічна політика в Україні як така, що
надмірно орієнтується на доктрину неолібералізму і не має власної унікальної
економічної ідеології. Тоді як актуальність останньої означена необхідністю формування довгострокової економічної стратегії суспільства. Відзначається, що
важливим чинником формування такої ідеології є врахування настанов економічного націоналізму та активний розвиток виробничого сектору з урахуванням інновацій, характерних для Індустрії 4.0. Також звертається увага на потребу реформування фінансової політики країни та перегляд умов розвитку малого і середнього бізнесу.
Включення перерахованих чинників у процес формування нової економічної ідеології розглядається як онтологічно важливий вектор розвитку для сучасного українського суспільства.
The article is devoted to analysis of contemporary economic policy in Ukraine as the one that overly focused on the neoliberal doctrine and does not have its own unique economic ideology. At the same time relevance of the last one defined by the need for creation a long-term economic strategy
for society. It is noted that an important factor in shaping of this kind of ideology are
consideration of economic nationalism attitudes and active development of the productive sector of national economy, taking into account innovations specific to Industry 4.0. Also attention draws to the need for reformation of financial policy in the country and review of conditions for development of small and medium business. Inclusion of these factors in the process of new economic ideology creation considers as ontologically important vector of development for modern Ukrainian society.
 
Date 2019-07-17T12:25:48Z
2019-07-17T12:25:48Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Глушко, Т. П. Нова економічна ідеологія як стратегічний вектор України / Т. П. Глушко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наук. праць]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 39 (52). – С. 128-137.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25124
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова