Запис Детальніше

Суперечка про філософські засади психології костянтина кавеліна: спроба нового осмислення

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Суперечка про філософські засади психології костянтина кавеліна: спроба нового осмислення
The dispute about principles of Konstantin Kavelin's psychological doctrine: an attepmt to new comprehension
 
Creator Матюшко, Б. К.
 
Subject психологія
класична філософія
позитивізм
матеріалізм
фізіологія
наука
природознавство
факт
душа
свобода волі
Psychology
classical Philosophy
Positivism
Materialism
Physiology
Science
natural Science
fact
soul
liberty of Will
101.1:159.9(092)
 
Description Метою даної статті є визначення основних пунктів полеміки російського
філософа ХІХ ст. Костянтина Дмитровича Кавеліна (1818 – 1885) з Іваном Сєченовим та Юрієм Самаріним навколо книги «Завдання психології». Проведено аналіз відповідних текстів названих авторів, а також тлумачень їх дискусії Матвієм Троїцьким, Ернестом Радловим, Володимиром Кагановим, Оленою Буділовою, Павлом Беловим, Ніною Уткіною, Василем Зеньковським, Миколою Лосським і Анною Юловою. Показано, що психологічні ідеї Кавеліна стали об’єктом критики з протилежних боків, оскільки вони побудовані на поєднанні позитивізму та класичної філософії. На інтерпретацію досліджуваного історико-філософського явища радянськими дослідниками суттєво вплинули ідеологічні чинники, що зумовило її двозначність між матеріалізмом та позитивізмом.
The purpose of this article is a determination of the main points of Konstantin Dmitriyevich Kavelin’s (1818 – 1885), the Russian Philosopher of XIX century polemics between Ivan Sechenov and Yuriy Samarin about book «Assignments of
Psychology» by Kavelin. The texts of this authors and scientific researches concerning
interpretations of this polemics by Matvey Troitskiy, Ernest Radlov, Vladimir Kaganov, Yelena Budilova, Pavel Belov, Nina Utkina, Vasyl’ Zen’kovsky, Nikolay Losskiy and Anna Yulova are analyzed. The Kavelin’s psychological ideas are the objects of critics from opposite points of view as based on the Positivism and classical Philosophy combination. The ideological factors make an impression on researches this fact by Soviet scientists because their interpretations of this fact oscillates between the Materialism and Positivism.
 
Date 2019-07-17T13:41:07Z
2019-07-17T13:41:07Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Матюшко, Б. К. Суперечка про філософські засади психології костянтина кавеліна : спроба нового осмислення / Б. К. Матюшко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наук. праць]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 39 (52). – С. 137-148.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25125
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова