Перегляд


» Усі архіви

Електронний архів Житомирського державного технологічного університету


Електронний архів Житомирського державного технологічного університету
(6747 Кількість записів)

Наукові журнали НАУ(10276 Кількість записів)

DSpace at Ukrainian Academy of Banking of The Nationak Bank of Ukraine


Eлектронний архів накопичує, зберігає та надає вільний, довгостроковий доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, аспірантами та студентами УАБС НБУ.
(100 Кількість записів)

eNUFTIR


eNUFTIR - Электронный архив Национального университета пищевых технологий для накопления, систематизации и хранения интеллектуальных продуктов университетского сообщества, а также распространение этих материалов в цифровом виде средствами Интернет-технологий в среде мирового научно-образовательного сообщества.
(10733 Кількість записів)

Репозитарий еSevNTUIR


Репозитарий еSevNTUIR является универсальным по содержанию и включает:

  • научные публикации работников Севастопольского национального технического университета;
  • авторефераты диссертаций;
  • отчеты о НИР;
  • другие материалы научного, образовательного или методического значения по желанию их авторов.

(0 Кількість записів)

Державна електронна бібліотека з питань безпеки виробництва, охорони та гігієни праці


Державна електронна бібліотека з питань безпеки виробництва, охорони та гігієни праці
(2177 Кількість записів)

NUBIP Library


NUBIP Library
(13569 Кількість записів)

Dspace iRKNEU


Репозитарії Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім.Вадима Гетьмана», який накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ до наукових робіт професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету.
(28905 Кількість записів)

Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування.


Збірка наукових праць містить результати наукових досліджень в галузі проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.


Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців радіопромисловості, викладачів, аспірантів, студентів спеціальностей радіоелектронного профілю.


(776 Кількість записів)

Наукові журнали Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського


Наукові журнали Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського
(5445 Кількість записів)

Електронний архів КНУТД


Електронний архів Київського національного університету технологій та дизайну.
(771 Кількість записів)

Електронний архів - репозитарій Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" - eNULAUIR


Репозитарій містить роботи науковців НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого"
(0 Кількість записів)

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко


Інституційний репозиторій Київськогоуніверситетуімені Бориса Грінченкапризначений длянакопичення, систематизації та зберігання в електронному виглядіінтелектуальних продуктів наукового загалу Університету, надання відкритого доступу доних засобами Інтернет-технологій, поширення наукових матеріалів у світовому науково-освітньому просторі.Це ресурс відкритого доступу, розміщений на сервері Університету в мережі Інтернет ідоступний з будь-якого місця і у будь-який час.
(16821 Кількість записів)

Журнал "Новітні комп'ютерні технології"


Журнал Новітні комп'ютерні технології.

Матеріали випуску висвітлюють новітні комп’ютерні технології в архітектурі, проектуванні, управлінні будівництвом і експлуатації будівель та споруд, питання теорії та методики навчання комп’ютерних наук у вищій школі та профтехосвіті, дистанційної освіти, моніторингу якості ІТ-освіти, впровадження ІКТ у процес навчання фундаментальних та соціальних дисциплін, професійної освіти, геометричного моделювання та графічних технологій.


(461 Кількість записів)

Журнал "Теорія та методика електронного навчання"


Збірник містить статті з різних аспектів дидактики електронного, дистанційного та мобільного навчання і проблем їх впровадження у навчальний процес середньої та вищої школи. Значну увагу приділено питанням розвитку комп’ютерно орієнтованих методичних систем навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі та програмному забезпеченню електронного навчання.
(305 Кількість записів)

Журнал "Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі"


Збірник містить статті з різних аспектів методології навчання фундаментальних дисциплін у ВНЗ, теорії навчання, методики навчання хімії. Значну увагу приділено питанням впровадження кредитно-модульної системи навчання, контролю якості освіти, фундаменталізації навчання природничих, гуманітарних та суспільних дисциплін
(152 Кількість записів)

Журнал "Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики"


Збірник містить статті з різних аспектів дидактики інформатики і проблем їх викладання у ВНЗ та школі. Значну увагу приділено питанням розвитку методичних систем навчання інформатичних дисциплін та фундаменталізації інформатичної освіти в контексті орієнтирів Болонського процесу.
(160 Кількість записів)

DSpace at ONEU


Электронный архив Одесского национального экономического университета – eONEU, который предназначен для накопления, хранения и предоставления бесплатного полнотекстового доступа к электронным публикациям научных трудов профессорско-преподавательского состава, аспирантов, сотрудников университета. Научные публикации студентов размещаются при условии наличия рецензии научного руководителя.
(9015 Кількість записів)

Науковий журнал «Радіоелектроніка, інформатика, управління»


Науковий журнал «Радіоелектроніка, інформатика, управління» (скорочена назва – «РІУ») видається з 1999 р.
Зареєстрований Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення 29.01.2003 р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №6904.
ЗасновникЗапорізький національний технічний університет.
Періодичність: двічі на рік – у січні та липні.
Обсяг – до 20 ум. друк. арк. Формат 60x84/8. ISSN 1607-3274 (друкована версія), ISSN 2313-688X (електронна версія).


(559 Кількість записів)

Репозиторій ВНАУ


Електронний репозиторій ВНАУ - це WEB-ресурс, який призначений для зберігання, класифікації та пошуку електронних цифрових матеріалів університету (документів, фотографій, презентацій та інш.) та його працівників.
Розміщені в репозиторій матеріали призначені для вільного використання (окрім таких, що мають обмеження) світовою спільнотою.
Розміщені в репозиторії матеріали спрямовані на розвиток науки, освіти і суспільства.
Прийняте Вченою радою у ВНАУ (28.05.2010) обов'язкове самоархівування наукових праць співробітників виступає важливим інструментом поширення їх наукових досягнень і збільшення індекса цитованості.
Матеріали репозиторію можуть долучатись до електронних навчальних карток дисциплін з персональних кабінетів викладачів.
Кожен викладач має право і можливість здійснювати самопублікацію власних наукових праць зі свого "Персонального кабінету".
Репозиторій адмініструється бібліотекою ВНАУ і методичним відділом.
Репозиторій ВНАУ індексується пошуковими машинами інтернету.
(9344 Кількість записів)

26 - 50 з 76 результатів    << < 1 2 3 4 > >>